ما کیستیم؟

حرکت با اعتبار و سرتاسری نسل نو افغانستان ، مسوولیت پذیر و باورمند به وجیبه و غرور ملی و دارای نفوذ و تاثیر گذاری بر روند های سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی کشور.