ماموریت

ایجاد باورمندی، تحرک و مسوولیت پذیری نسبت به حال و آینده افغانستان از طریق تشکیل محوریت سیاسی ملی برای نسل نو و بسیج این نسل برای سهم گیری فعال در کلیه سطوح حیات سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی کشور.