دورنما، ارزش ها، اهداف

افغانستان مرفه، دموکراتیک و قانونمدار، با رهبری مسوولیت پذیر و متکی بر تنوع ، و استوار به  نیرو، تعهد و خلاقیت نسل نو در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی.

ارزش ها: اعتقاد به ارزشهای اسلامی، احترام به قانون اساسی افغانستان، و باورمندی به دموکراسی، ازادی بیان، برابری زن و مرد، کثرت گرایی، برابری و شایسته سالاری.

 اهداف:

  • ایجاد محوریت ملی برای بسیج و انسجام نسل نو به منظور تاثیر گذاری بر جریانات سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی کشور
  • ایجاد فرصت ظهور برای جوانان افغانستان به صفت قشر تاثیر گذار و صدای تعیین کننده در حیات سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی کشور
  • غیر قطبی کردن سیاست درافغانستان از طریق ایجاد محوری برای تفاهم، اعتدال و تسامح و نهادینه کردن سیاست مبتنی بر اعتدال و تسامح
  • غیر سیاسی ساختن اداره ملکی افغانستان
  • ارایه تصویر واقعبینانه و مسوولانه از افغانستان در مباحث داخلی و بین المللی در ارتباط با کشور
  • ترویج فرهنگ قدردانی از قربانی ها و خدمات نیروهای مدافع کشور
  • تبلیغ و تقویت مسوولیت پذیری ملی در میان نسل نو افغانستان