درباره ما

افغانستان 1400 یک حرکت سیاسی برای ایجاد محوریت به منظور بسیج نسل نو  افغانستان است. نسلی که بتواند به عنوان نیروی مسوولیت پذیر در جریان های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی افغانستان حضور یافته و برای حال و آینده افغانستان سرنوشت ساز باشد. باور ما این است که 10 سال آینده دهه ی تعیین کننده برای افغانستان است. این ده سال نیاز به ظهور نسل جدید رهبری با مسوولیت پذیری ملی دارد. دراین مقطع، تقویت وجیبه و غرور ملی یکی از مسوولیت های اصلی رهبری نسل جدید می باشد.

افغانستان 1400 به تنوع افغانستان به عنوان نقطه قوت می نگرد و باور دارد که اعتدال، برابری و مسوولیت پذیری نسبت به آینده مشترک می تواند تنوع ما را به نیروی مثبت تبدیل کند. ما مصمم هستیم به جوانان فرصت حضور در عرصه های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی را فراهم سازیم تا صدای نسل نو به صفت قشر تعیین کننده و اکثریت، رسا و تاثیر گذار در افغانستان باشد. ما می خواهیم نسل نو افغانستان از امروز به عنوان نیروی اصلی در سیاست حال و آینده افغانستان مطرح شود.

مراد از نسل نو، نسلی است که در کل زاده سه دهه جنگ است و با نگاه معطوف به آینده افغانستان از مرزبندیهای سمتی و گروهی عبور کرده است، توانایی کار در سکتور های خصوصی و دولتی و انگیزه ملی را به منظور رهبری افغانستان به سمت توسعه انسانی، اقتدار ملی، حکومت داری سالم و اعتبار جهانی کسب نموده است. نسل نوع مفهوم ممتنع النوع نیست و شامل نسل های آینده با چنین ویژگی سیاسی نیز می گردد.