عضویت

شما هم میتوانید عضو افغانستان 1400 باشید.

اگر میخواهید در مساعی نسل نو جهت شکل دهی آینده درخشان کشور سهم داشته باشید پس با افغانستان 1400 بپیوندید.

برای دریافت عضویت در افغانستان 1400 لطف نموده بیوگرافی مختصر خویش را به آدرس ایمیل membership@1400.af بفرستید.

لطف نموده معلومات مشخص چون درجه تحصیلی، شغل، کارکرد ها، دست آورد ها، عضویت در سازمان های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی را در بیوگرافی خویش ارایه نمایید. کمیته عضویت افغانستان 1400 درخواست شما را طی مراحل نموده و بعد از بررسی درخواست شما، با شما در تماس خواهد شد. پروسه بررسی اعضای جدید الی دو هفته کاری را در برخواهد گرفت. پیشاپیش از حوصله مندی تان سپاس.