"افغانستان ۱۴۰۰"

وطن ما ، مسولیت ما

درباره ما

افغانستان 1400 یک حرکت سیاسی برای ایجاد محوریت به منظور بسیج نسل نو  افغانستان است. نسلی که بتواند به عنوان نیروی مسوولیت پذیر در جریان های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی افغانستان حضور یافته و برای حال و آینده افغانستان سرنوشت ساز باشد. باور ما این است که 10 سال آینده دهه ی تعیین کننده برای افغانستان است.

ما کیستیم؟

حرکت با اعتبار و سرتاسری نسل نو افغانستان ، مسوولیت پذیر و باورمند به وجیبه و غرور ملی و دارای نفوذ و تاثیر گذاری بر روند های سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی کشور.

ماموریت

ایجاد باورمندی، تحرک و مسوولیت پذیری نسبت به حال و آینده افغانستان از طریق تشکیل محوریت سیاسی ملی برای نسل نو و بسیج این نسل برای سهم گیری فعال در کلیه سطوح حیات سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی کشور.